Regulamin cmentarza parafialnego

Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Serca Maryi

w Wodzisławiu Śląskim – Kokoszycach

 

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, odwiedzający go winni zachować spokój oraz uszanować jego świętość.

Sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza obejmuje niniejszy regulamin, oparty na następującej podstawie prawnej i terminologii zawartej w:

 1. Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r.
 2. Ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami
 3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 4. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów.
 5. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Rozdział 1: Przepisy ogólne

§ 1

1. Właścicielem cmentarza położonego przy ul. Osadniczej w Wodzisławiu Śląskim jest parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach, z siedzibą przy ul. Pałacowej 5, 44-373 Wodzisław Śląski. Na właścicielu spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

3. Zarządcą cmentarza parafialnego jest proboszcz. Może on wyznaczyć pełnomocnika do wykonywania określonych czynności.

4. Do zadań Zarządcy należy:

a) piecza nad godnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
b) sprawowanie nadzoru nad czynnościami przygotowania grobu (miejsca spoczynku), uporządkowanie otoczenia grobu po czynnościach związanych z pochówkiem lub ekshumacją, czuwanie nad prawidłowym wykonaniem robót (uwzględniając szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi), jeśli usługi te wykonuje inny przedsiębiorca,
c) nadzór architektonicznourbanistyczny, sanitarny i porządkowy,
d) prowadzenie dokumentacji cmentarza,
e) utrzymywanie we właściwym stanie alejek cmentarnych, dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sieci wodociągowej, wywóz śmieci,
f) konserwacja małej architektury i budynków gospodarczych,
g) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni.

Rozdział 2: Prawo do grobu

§ 2

1. Za miejsce grzebalne ziemne lub murowane pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza i zasadach ich pobierania dostępna jest w kancelarii parafialnej.

2. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Dysponentem grobu jest osoba, która złożyła opłatę za miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu jako posiadająca prawo do grobu.

3. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia opłaty za grób wystawione dysponentowi przez zarządcę cmentarza.

4. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego. Takie zrzeczenie należy złożyć na piśmie w kancelarii parafialnej.

§ 3

1. Grób ziemny nie może być wykorzystany do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.

2. Po upływie 20 lat grób może być przeznaczony do ponownego pochówku. Wskazane jest powiadomienie osoby opiekującej się grobem o tym fakcie poprzez umieszczenie na grobie informacji z napisem „Grób przeznaczony do ponownego użycia” lub na stronie internetowej cmentarza.

3. Osobie, która mimo upływu 6 miesięcy od daty wygaśnięcia prawa do grobu, nie dokonała przedłużenia prawa do grobu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie praw dysponenta, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

 

Rozdział 3: Postanowienia porządkowe

§ 4

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. Dzieciom wolno przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.

§ 5

W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

 1.  zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2.  przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,
 3.  wprowadzanie zwierząt,
 4.  niszczenie zieleni,
 5.  niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
 6.  prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,
 7.  prowadzenie handlu,
 8.  zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
 9.  samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich,
 10.  ustawianie bez zgody zarządcy cmentarza ławek, ogrodzeń,
 11.  sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie gruntu wokół miejsc grzebalnych,
 12.  usuwanie lub niszczenie tablic grobowych i napisów dotyczących osób tam pochowanych,
 13.  zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
 14.  wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza,
 15.  chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych,
 16.  wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci.

§ 6

1. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składać do wyznaczonych w tym celu pojemników. Zachęca się, aby znicze, które mogą być ponownie użyte, były odkładane

w Zniczodzielni.

2. Na cmentarzu zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych. Usunięcie takich odpadów należy do obowiązków dysponenta grobu.

§ 7

1. Dysponent grobu jest zobowiązany do troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu.

2. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką zarządcy cmentarza. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub na grobach.

§ 8

Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.

§ 9

Kształt nagrobków i pomników, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

§ 10

W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń nagrobka, dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana w określonym terminie, zarządca cmentarza jest upoważniony do zlecenia rozebrania nagrobka lub pomnika, a dysponent traci prawo do odszkodowania.

§ 11

Informacje o osobach pochowanych na cmentarzu można uzyskać w kancelarii parafii Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach, a także można je znaleźć na stronie internetowej cmentarza https://kokoszyce.grobonet.com.

 

Rozdział 4: Zasady wykonywania prac i usług na cmentarzu

§ 12

Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług pogrzebowych, prac kamieniarskich, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga uzyskania od zarządcy cmentarza pozwolenia na wykonanie usługi.

§ 13

Zarządca cmentarza lub osoby upoważnione przez niego mają prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

§ 14

Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

§ 15

Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody

i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

§ 16

W przypadku stwierdzenia przez zarządcę cmentarza rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez wykonawcę postanowień regulaminu albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym zarządca cmentarza może zastosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

§ 17

Wszelkie prace budowlane mogą być realizowane przez dysponenta grobu lub upoważnionych przez niego wykonawców, na podstawie umowy lub pełnomocnictwa.

§ 18

Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowywać wymiary grobu. Szczegółowe parametry związane z wymiarem grobu są dostępne w kancelarii parafialnej.

§ 19

Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu w kancelarii parafialnej projektu nagrobka i jego otoczenia oraz wniesieniu stosownej opłaty. Projekt nagrobka

i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w dokumencie potwierdzającym prawo do dysponowania grobem. Zgodnie ze zwyczajem Archidiecezji Katowickiej od każdego stawianego nagrobka pobierana jest opłata w wysokości 10% jego wartości, która obejmuje również wartość pomnika.

§ 20

1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii parafialnej.

§ 21

Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są – na wezwanie zarządcy cmentarza lub osób przez niego upoważnionych – okazać pozwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich zarządca cmentarza ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa kanonicznego oraz normy prawa polskiego.

§ 23

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Parafialną Radę Duszpasterską.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w dniu 17 października 2022 r.

Parafia Kokoszyce

Parafia Rzymsko-Katolicka
 Niepokalanego Serca Maryi
w Kokoszycach
ul. Pałacowa 5, 44-373 Wodzisław Śląski
tel. 032 456 21 74

Konto Bankowe PKO BP o/Rybnik

08 1020 2472 0000 6702 0019 6238

 

Msze święte
- poniedziałek, środa 7.00
-  wtorek,czwartek piątek 17:00
sobota 16:00
- niedziele 7:00,9:00,10:30,16.00

Gościmy na stronie

Dziś 7

Wczoraj 562

Tydzień 4883

Miesiąc 21567

Ogółem 1408108

Currently are 16 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions