Celem Dzieła Pomocy "Ad Gentes" jest:
 • wspieranie polskich misjonarzy Kościoła Katolickiego w realizacji ich misji,
 • wspieranie działalności charytatywnej, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych w szczególności prowadzonej przez polskich misjonarzy,
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności misjonarzy polskich,
 • animacja misyjna w Polsce,
 • wspieranie działalności na rzecz rozwoju - w szczególności edukacyjnej, w zakresie ochrony zdrowia, służącej redukcji ubóstwa, społecznej i kulturowej na terenach misyjnych, prowadzonej przez polskich misjonarz.
Dzieło Pomocy "Ad Gentes" realizuje swoje cele poprzez:
 • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w realizacji budowy kościołów, kaplic i innych miejsc kultu w diecezjach misyjnych,
 • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz ewangelizacji,
 • świadczenie bezpośredniej pomocy charytatywnej, w szczególności finansowej lub rzeczowej osobom, społecznościom oraz instytucjom charytatywno-opiekuńczym, oświatowo-wychowawczym działającym na terenach misyjnych,
 • świadczenie bezpośredniej pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej na rzecz kształcenia misjonarzy,
 • partycypację w kosztach leczenia i organizowania wypoczynku misjonarzy,
 • organizowanie spotkań i konferencji, mających na celu upowszechnianie informacji o działalności misyjnej Kościoła,
 • zbieranie środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów Dzieła,
 • współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Dzieła.
Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w swojej działalności korzysta m.in. z następujących źródeł finansowania:
 • publiczne zbiórki,
 • indywidualne ofiary,
 • dotacje,
 • darowizny,
 • inne formy wsparcia, zgodne z ustawą o działalności instytucji pożytku publicznego.
ZBIÓRKA W PARAFII - 12 MARCA PO MSZACH NIEDZIELNYCH.